เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงสังฆการี หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสังฆการีมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อสังฆการีกับPopAsiaในโพสต์National Office of Buddhismนี้.

สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสังฆการีที่ถูกต้องที่สุดในNational Office of Buddhism

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Pop Asiaคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากสังฆการีเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจPop Asia เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวันสำหรับคุณเสมอ, ด้วยความปรารถนาที่จะให้เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดบนอินเทอร์เน็ต.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สังฆการี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแห่งชีวิต สืบทอดมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ชาติไทยของเรามีความมั่นคง เอกราช อธิปไตย และความเป็นอิสระ อยู่ตราบนานเท่าทุกวันนี้ เพราะคนในชาติยึดมั่นในความสามัคคีตามหลักพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ส่วนใหญ่ยึดถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นคำสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติ การบริหารกิจการศาสนา เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามกฎหมายพุทธ แต่เนื่องจากอาณาจักรและคริสตจักรต้องประสานกันเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลชาติในฐานะผู้รับภาระของพระมหากษัตริย์จึงได้ร่วมดำเนินกิจการทางศาสนา ตามประวัติศาสตร์และการพัฒนาตามลำดับดังนี้ – สุโขทัยและอยุธยา สมัยนั้นมีพระตรีเอกและคณะสงฆ์หนึ่งหมื่น ภารกิจทางศาสนาที่ได้รับมอบหมาย – รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 แห่ง คือ กรมธรรมการ กรมพระสงฆ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมสามัญศึกษาขึ้นไปดูแลโรงเรียนต่างๆ ในขณะนั้น พ.ศ. 2435 ได้แก่ กรมธรรมการ กรมสงฆ์ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสามัญศึกษา กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2441 “ประกาศการจัดการศึกษาในต่างจังหวัด” ให้ราษฎรรับผิดชอบ และให้รู้จักการประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยให้พระภิกษุได้อบรมสั่งสอน (พ.ศ. 2442 กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่สนับสนุนการศึกษา พ.ศ. 2445 ให้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารคณะสงฆ์ พ.ศ. 121 ที่มีข้อกำหนดสำหรับพระภิกษุทุกระดับ มีหน้าที่รักษาการศึกษาในวัดอีกด้วย พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กรมธรรมการและกรมสามัญศึกษา และใน 2 แผนกนี้มีหน่วยงานย่อยที่มีหัวหน้ามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก ได้แก่ กรมสงฆ์ กรมวัด และกองที่พักอาศัยอยู่กับกรม กรมธรรม์ กรมพระวิสามัญ กรมสามัญศึกษา จนถึงกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2462 เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมะ คือ กระทรวง ของการศึกษา และได้โปรดย้ายกรมธรรมะไปรวมไว้ในราชสำนักตามประเพณีดั้งเดิมซึ่งรวมกรมสังฆการีไว้ด้วยกันเพื่อสังกัดกระทรวงธรรม ไม่ควรแยกการศึกษาออกจากวัด” กระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งและย้ายกรมธรรมะซึ่งรวมกรมสังฆะการีเข้าสังกัดกระทรวงธรรมะ ไม่ควรแยกการศึกษาออกจากวัด” กรมธรรมะยังอยู่ภายใต้กระทรวงธรรม แม้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนชื่อกรมการศาสนาเป็นกรมการศาสนา พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเดิมกรมการศาสนาได้แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังที่ปรากฏในวันนี้ —————————————————- —— —————————— ตราสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบายว่า ตราประทับนี้ใช้ ธรรมจักรบนฐานบัวที่เรียกว่า “ตรีรัตน” จักระ” (กงล้อคือรัตนาภรณ์) เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย คือ (1) ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังที่พระบาลีในเถรกล่าวว่า “พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดในโลก แต่ไม่ติดอยู่ในโลกแห่งการมองเห็นเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำ แต่ไม่เปียก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่า “ดอกบัวเกิดในถังขยะที่เขาทิ้งไว้ตามถนนใหญ่ ดุจกลิ่นอันหอมหวานท่ามกลางหมู่คนเขลา เปรียบเสมือนสาวกโสโครกของพระพุทธเจ้า (คธ.25-59) (3) ดอกบัวมี ๗ กลีบ หมายถึง ดอกบัวทั้ง ๗ ที่เสด็จมาประคองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อเขาเกิด หรือสัญลักษณ์แห่งพุทธะ ๗๔ (๔) ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะอันเป็นอริยสัจสี่ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่สามเพชรเสร็จ (๕) ธรรมจักรทั้ง ๑๒ ก้าน แสดงถึงการตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ ๓ ประการ (ความจริง กิจ และกาตนะ) (3×4 = 12) (6) พระบาลีในธรรมจักรกัปปะวัตนสูตรกล่าวว่า ธัมจักกัม ปัตติตาตัม ปะปติวัติยงค์ = วงล้อคือ ธรรมะ. ที่พระพุทธองค์ทรงหัน ไม่มีใครหันกลับมาได้ ผศ.เพ็ชร เสถียรพงศ์ วรรณปก ราชบัณฑิต 29 ตุลาคม 2545

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของสังฆการี

National Office of  Buddhism
National Office of Buddhism

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว National Office of Buddhism สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาเกี่ยวกับสังฆการี

#National #Office #Buddhism.

National Office of Buddhism,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

National Office of Buddhism.

สังฆการี.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านสังฆการีข่าวของเรา

ใส่ความเห็น