เนื้อเพลง กงสี่ กงสี่ – เพลงจีน | หน้าเนื้อเพลงไทยหมายเลข 1

คุณกำลังมองหา เนื้อเพลง กงสี่ กงสี่ – เพลงจีน หรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูตอนนี้.

เนื้อเพลง กงสี่ กงสี่ – เพลงจีน – เนื้อเพลง #1

เพลง กงสี่ กงสี่
INTRO..6 Bars).4…5…
6..เหมย เถียว ตา เจ เสียว เซียง
เหมย เกอ เหยิน ติ จุย หลี่
เจียน เมียน ตี้ อิ จือ ฮวา
จิว ซือ กงสี กงสี่
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่
.ตง เทียน หยี ตาว จิ โตว
เจิน สือ ฮ้าว ติ เซียว ซิ
เวิน นวล ติ ชุน ฟง
จิ้ว เย้า ชุย ซิง ตา ตี
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่
SOLO..6 Bars).4…5…
6..ฮ่าว ฮาว ปิง เซอะ หยง เจ่
เยี่ยน ค่าน เหมย ฮวา ทู เล่ย
มาน มาน ฉาง แย่ กัว ชือ
ทิง ต้าว อิ เซิน จี ทิง
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่
.จิง กัว ตัว ส่าว คุณ หนาน
หลี่ จิ ตัว ส่าว หมอ เลี่ยน
ตัว ส่าว ซิง เอ๋อ พล่าน วั่ง
พล่าน วั่ง ชุน ติ เซียว ซิ
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่

SOLO..6 Bars).4…5…
6..จิง กัว ตัว ส่าว คุณ หนาน
หลี่ จิ ตัว ส่าว หมอ เลี่ยน
ตัว ส่าว ซิง เอ๋อ พล่าน วั่ง
พล่าน วั่ง ชุน ติ เซียว ซิ
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่
กงสี กงสี กงสี่หนี่
หยา กงสี กงสี กงสี่หนี่

คุณดู เนื้อเพลง กงสี่ กงสี่ – เพลงจีน เสร็จแล้ว นอกจากการดูเนื้อเพลงแล้วคุณยังสามารถดูเนื้อเพลงดีๆอีกมากมายได้ที่นี่: โหลดเพิ่ม.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อเพลง กงสี่ กงสี่ – เพลงจีน.

#เนอเพลง #กงส #กงส #เพลงจน.
ดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมที่นี่ Popasia.net
ขอแสดงความนับถือ.

Bài viết liên quan

เนื้อเพลง 2193 |(function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters.");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;l<k.length-1;l++){var m=k[l];m in h||(h[m]={});h=h[m]}var n=k[k.length-1],p=h[n],q=p?p:function(b){var c;if(null==this)throw new TypeError("The 'this' value for String.prototype.repeat must not be null or undefined");c=this+"";if(0>b||1342177279<b)throw new RangeError("Invalid count value");b|=0;for(var a="";b;)if(b&1&&(a+=c),b>>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0<c){for(var a=Array(c),d=0;d<c;d++)a[d]=b[d];return a}return[]};function w(b){var c=window;if(c.addEventListener)c.addEventListener("load",b,!1);else if(c.attachEvent)c.attachEvent("onload",b);else{var a=c.onload;c.onload=function(){b.call(this);a&&a.call(this)}}};var x;function y(b,c,a,d,e){this.h=b;this.j=c;this.l=a;this.f=e;this.g={height:window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight,width:window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth};this.i=d;this.b={};this.a=[];this.c={}}function z(b,c){var a,d,e=c.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");if(a=e&&!(e in b.c))if(0>=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d<c.length;++d)a=a.concat(v(document.getElementsByTagName(c[d])));if(a.length&&a[0].getBoundingClientRect){for(d=0;c=a[d];++d)z(b,c);a="oh="+b.l;b.f&&(a+="&n="+b.f);if(c=!!b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d<b.a.length;++d){var e=","+encodeURIComponent(b.a[d]);131072>=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0<a.width&&0<a.height&&0<a.naturalWidth&&0<a.naturalHeight||e in b&&a.width>=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','https://www.musicatm.com/lyric/page195','mVO6dlhuV2',true,false,'70wbhddB1Bg');สิ่งสำคัญ – ดา เอ็นโดรฟิน (Endorphine)แกะเพลงโดย เบนซ์เมื่อ 7 ปีที่แล้ว – เพลงอินดี้

คุณกำลังมองหาเนื้อเพลงใหม่ที่จะออกมาหรือไม่? คุณกำลังมอ [...] [...]

ใส่ความเห็น