รายการ กฎหมายน่ารู้ : อัยการ – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

รายการ กฎหมายน่ารู้ : อัยการ – ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1.รายการกฎหมายน่ารู้ ออกอากาศทุก วันเสาร์ – อาทิตย์ 15.00-15.30 น.
ดำเนินรายการโดย ศุภรัตน์ นาคบุญนำ และ ร.ต.อ. ชูมิตร ชุณหวาณิชพิทักษ์ (อัยการ จ.สมุทรปราการ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
#มาตรา248
องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมากอ่นสองคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณา เป็นกรณี ๆ ไปมิได้

#ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
#มาตรา87 ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน
ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้ว หากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็น และนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้านและซักถามพยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 134/1 และผู้ต้องหาร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม
ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทำการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปทำการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็ให้สั่งโอนไป
#มาตรา143 เมื่อได้รับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกล่าวในมาตราก่อน ให้พนักงานอัยการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกคำสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้ออกคำสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งไม่ฟ้อง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยานคนใดมาให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป
(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
#มาตรา227 ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

#ช่องทางการรับชม
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV
📡 ทางกล่อง PSI ช่อง 203 และ กล่อง GMMZ ช่อง 140
🖥 รับชมผ่านทาง www.policetv.tv
📲 และ Application POLICE TV
#POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ทีวีตำรวจ #กฏหมายน่ารู้ #อัยการ.

คุณดู ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1.

POLICETV,สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,ทีวีตำรวจ,กฏหมายน่ารู้,อัยการ.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1.

 ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1

ขอแสดงความนับถือ.

11 thoughts on “รายการ กฎหมายน่ารู้ : อัยการ – เพื่อชีวิต

 1. ศุภชัย ชาติกูล says:

  พ่อผมถูกพนักงานขับรถของทางบริษัท เช่ารถรายใหญ่ ชนท้าย จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ปัจจุบัน4เดือนไม่มีการติดต่อหรือเยียวยาช่วยเหลือใดๆจากทาคู่กรณีและต้นสังกัด รวมถึงตำรวจไมสอบปากคำ พ่อ พอสอบถามก็บายเบียง เราทุกร้อนลำยาก พ่อต้องผ่าตัด ผมต้องลาออกมาดูแล รายได้ที่เคยมีก็ ไม่มีเงินเก็บก็หมดกับการรักษา และกำลัง จะต้องนำที่ดินไปจำนองเพื่อรักษา ผมไปร้องขอความช่วยเหลือที่ต่างๆที่รัฐจัดไว้ แต่ทุกที่บอกว่าต้องรอ ตร สรุปและชี้ว่าฝ่ายไหนถูกผิดก่อน ประกันรถคู่กรณีป1 รถใหม่ พูดแบบในระครเลย ยากได้ไปฟ้องเอาที่ศาล ผมจะทำเช่นไรคับ สรุปว่าผมเป็นคนไทย ที่ไม่มีเงิน จึงไม่ได้รับความเป็นทำ คนผิดเดินยืดอก คนดีถูกทำร้าน จนพิการ สุดท้าง กลับต้องก้มหน้าแล้วโทษฟ้าดิน เวรกรรม เหลอครับ ถ้าเช่นนั้น จะมีระบบยุติธรรม เพื่ออะไร ในเมือ ความเป็นธรรมต้องเสียเงินถึงจะได้ มา ช่วยครอบครัวผมด้วยครับ พ่อและแม่ผมทำรูปหน้าโลง มาแล้ว พี่คิดว่าเขากำลังวางแผนจะทำอะไรกัน ผมหาหลักฐานเองทั้งภาพ ทั้งคลิป พยานวัตถุทำแผนที่คดี ไว้ให้การหมด แต่กลับติดต่อ ร้อยเวรไม่ได้ ไปหาที่โรงพัก กลับพบว่า ย้ายไปแล้ว พอ ติดต่อได้บอกใจเย็นๆ ผมไม่ทิ้งคดี เดียวจะกลับไปทำต่อให้เสร็จ แต่เหมือไหลไม่รู้ แล้ว ปชช ต้องลำบาก รอ กว่าจะ กลับมาทำ อายุความคงหมดพอดี สึกว่า เหมือ ช่วยฝ่ายคู่กรณี หรือไหม เราไม่เคยได้รับ ความคืบหน้า พอทวงถามกับถูกตำนิ เราเป็นผู้เสียหาย จะขอไปแจ้งความกลับ อ้างว่าไม่ต้องๆ เดียวผมติดต่อกลับไปเองเ ชื่อมือเจา สี่เดือ คนก่อเหต กล่าวหาว่าเราตัดหน้า ผิดเอง แต่หลักฐาน cctv มันอธิบายว่าใครผิด แต่ ตร ไม่สนใจเรา ชาวบ้านไม่รู้กฎหมายก็แย่พอทน แถงทุกทรมารจากการถูกชน ตลอดมาเราทำตามระบบพอเกิดปัญหาหวังพึงระบบ ให้ปกป้องช่วยเหลือ แต่กลับถูระบบ ทำร้านเพิ่ม ทำมาหากินสุจริตไปวันๆ ไม่ทำขั่ว คนไมเคยเห็นหัวแต่คนชั่วร่ำรวย คนยกย่องกราบไหว้ ตอนนี้ พอจะมีใครช่วยเราได้บาง ทำไมต้อรอให้ มัน ใหญโตและเสียเวลาจนจะหมดอายุความ จนจะหาหลักฐานไม่ได้ถึงจะมีคนยืนมือมาช่วย ตกลงเราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้เหลอครับ ประเทศ_ไทย คนจย ทำอะไรก็ผิด คนรวยทำชัว ก็ไม่ผิด ศิลธรรมหดหายคุฯธรรมหมดไป คนชัวคนเห็นแก่ตัวจึงเพิ่ม เพราะคนดีไม่ยอมช่วยเหลือ ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่นอน รู้สึกได้เลยคดี พ่อผม ผมจะดูว่าคนจนจะได้อะไร นานแค่ไหน เพราะหวังพึง กระบวนการ ยุติธรรม คูกรนี้ มีปืนเนอะ พี่เป็นตำรวจ ไม่สนใจ กฎหมาย พอทางเกี่ยวกับตดี ถูกชวยทะเราสักพักก็อ้างจะฟ้องหมิ่น บองจะฟ้อง พรบคอม บาง เป็นธรรม ผมทำจนเกินกำลัง คนจนๆไปมากมาย หวังพึงใครได้ เป็นคนดีแล้วต้องลำบาก ถึงว่าคนชัวเยอะจึ้นที่ที

 2. Mark Sachsen says:

  เรียนท่านที่เคารพและ Madames

  ฉันเป็นคนเชื้อสายเยอรมันจากรัสเซียและอาศัยอยู่ในเยอรมนีเป็นเวลา 20 ปี

  ทุกๆ 20 ปีทุกวันฉันกำลังมองหาการฝึกอาชีพในเยอรมนี แต่ทุกๆ 20 ปีฉันถูกชาวเยอรมันเอาเปรียบในฐานะคนงานแทนที่จะเป็นเด็กฝึกหัด บริษัท ในเยอรมันทุกแห่งศูนย์ให้คำปรึกษาของเยอ

  บริษัท ในเยอรมันทุกแห่งศูนย์ให้คำปรึกษาของเยอรมันหน่วยงานท้องถิ่นของเยอรมันและหน่วยงานรัฐบาลของเยอรมันทำให้ฉันไม่ได้รับการฝึกอาชีพจนถึงทุกวันนี้

  แทนที่จะได้รับการศึกษาฉันถูกบังคับให้ทำงานที่ยากลำบากและสกปรกเป็นเวลา 20 ปี.

  เยอรมนีกำลังบังคับให้ฉันทำสิ่งนี้ด้วยวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้

  เยอรมนีปฏิเสธที่จะฝึกอาชีพให้ฉันเป็นเวลา 20 ปี

  เพราะฉันมีเป้าหมายที่จะฝึกอาชีพในที่สุดฉันก็ปฏิเสธที่จะทำงาน

  เพราะฉันปฏิเสธที่จะทำงานฉันจึงถูกเลือกปฏิบัติในเยอรมนี

  ฉันถูกเลือกปฏิบัติในเยอรมนีเป็นเวลา 20 ปีเพราะฉันต้องการทำการศึกษาด้านวิชาชีพของมนุษย์

  ฉันเป็นคนชั้นต่ำในเยอรมันเพราะฉันเป็นคนต่างชาติ

  เยอรมนีไม่ต้องการเสนอราคาอาชีพใด ๆ แก่ฉันจนกว่าฉันจะเสียชีวิต

  เยอรมนีห้ามไม่ให้ฉันจ่ายค่าอบรม

  ถ้าฉันกู้เงินเพื่อฝึกอาชีพกฎหมายของเยอรมันจะลงโทษฉัน

  เยอรมนีห้ามไม่ให้ฉันเพิ่มรายได้

  เยอรมนีบังคับให้ฉันทำงานเท่านั้นและไม่เคยให้ฉันฝึกอาชีพใด ๆ

  โปรดช่วยฉันได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

  ฉันต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนที่ฉันจะตาย

  ในเยอรมนีมีการละเมิดสิทธิของคนยากจน

  ฉันถูกคนรวยในเยอรมนีปิดปากเงียบ

  เพราะฉันกำลังพูดความจริงเกี่ยวกับเยอรมนี-

ใส่ความเห็น