ปุพพสิกขาวรรณนา?EP.27 สุทธิกปาจิตตีย์ โอวาทวรรคที่ 3 โภชนวรรคที่ 4 สัตตปัพพปุพพสิกขา วินยกถา – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา โหลด เพลง เพื่อ ชีวิต 3 ช่า หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

ปุพพสิกขาวรรณนา?EP.27 สุทธิกปาจิตตีย์ โอวาทวรรคที่ 3 โภชนวรรคที่ 4 สัตตปัพพปุพพสิกขา วินยกถา – โหลด เพลง เพื่อ ชีวิต 3 ช่า.สัตตปัพพปุพพสิกขา และ ปุพพสิกขาวรรณนา
เพลย์ลิสต์ playlist
พระอมราภิรักขิตเถระ (อมโรเกิด) รจนา พระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ บรรยาย
ดาวโหลด File
บุพพสิกขาวรรณนา เป็นหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ท่าน พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) เป็นผู้รจนาขึ้น ท้ายหนังสือบอกไว้ว่า เสร็จทั้งหมดในปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓ นับเป็นปีรัชกาลที่ ๑๐ ในรัชกาลที่ ๔
ในเบื้องต้นของบุพพสิกขาวรรณา ท่านผู้รจนาได้กล่าวปรารภ ถึงบุพพสิกขาที่ท่านได้แต่งไว้แล้วโดยย่อ เพื่อให้กุลบุตรผู้เป็นคนใหม่ ในศาสนา ศึกษาตามในกาลเป็นเบื้องต้น จึงจะทำการวรรณนาบุพพสิกขานั้น
โดยพิสดารสักหน่อย เพื่อผู้ใคร่จะรู้จะศึกษา ตามคำ ปรารภนี้ แสดงว่า ท่านผู้รจนาได้แต่งเรื่องที่ท่านให้ชื่อว่าบุพพสิกขา ไว้ก่อนแล้วโดยย่อ สำหรับ ‘คนใหม่’ จะได้ศึกษาในเบื้องต้น ตรง กับชื่อเรื่องว่า ‘บุพพสิกขา’ ที่แปลว่า ‘ศึกษาในเบื้องต้น’

สัตตปัพพปุพพสิกขา และ ปุพพสิกขาวรรณนา

01.ประวัติพระอมราภิรักขิตเถระ
02.พระรัตนตรัย ชื่ออาบัต สิกขาบทที่ใกล้เป็นทางปฏิบัติมาก
03.กาลิก พินทุอธิษฐาน ฯ ขาดอธิษฐาน ฯ แสดงอาบัติ ฯ
04.รตนัตตยบัพพะ พุทธรัตนะ ทรงแสวงหากิงกุสลออกมหาภิเนษกรมณ์
05.ทรงละนิวรณ์ 5 ตั้งจิตในสติปัฏฐาน 4 เจริญโพชฌงค์ 7 จึงเป็นพระพุทธเจ้า
06.พระพุทธคุณ 9 บท, อรหํ-ปุริสทมฺมสารถิ
07.อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ-ภควา
08.ธรรมรัตนกถา ปริยัตติสัทธรรมกถา
09.ปฏิปัตติสัทธรรม
10.อธิคมสัทธรรม มรรคละกิเลสที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบัน
11.นิพพาน
12.ธรรมคุณกถา 6 บท
13.สังฆรัตนกถา สังฆคุณ 9 บท

ปุพพสิกขาวรรณนา วินยกถา

14.ชื่อแห่งอาบัติ กำหนดสิกขาบทแห่งอาบัติ นิททานุเทส
15.อุทเทศ สมุฏฐาน อาการต้องอาบัติ 6
16.สิกขาบทที่เป็นทางปฏิบัติมาก ปฐมปาราชิก เมถุนสิกขาบท
17.ทุติยปาราชิก อทินนาทานสิกขาบท อวหาร 6 ปัญจก 25
18.ตติย-จตุตถปาราชิก
19.สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 1-7
20.สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 08-13 อนิยตะ 2
21.ถุลลัจจยาบัติ โดยที่มา 3 โดยชื่อ 7 อย่าง
22.นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรคที่ 1 สิกขาบทที่ 01-10
23.นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรคที่ 2 สิกขาบทที่ 11-20
24.นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรคที่ 2 สิกขาบทที่ 21-30
25.สุทธิกปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรคที่ 1 สิกขาบทที่ 01-10
26.สุทธิกปาจิตตีย์ ภูตคามวรรคที่ 2 สิกขาบทที่ 11-20
27.สุทธิกปาจิตตีย์ โอวาทวรรคที่ 3 สิกขาบทที่ 21-30 โภชนวรรคที่ 4 สิกขาบท
28.สุทธิกปาจิตตีย์ โภชนวรรคที่ 4 สิกขาบทที่ 35-40
29.สุทธิกปาจิตตีย์ อเจลกวรรคที่ 5 สิกขาบทที่ 41-50, สุราปานวรรคที่ 6 สิก
30.สุทธิกปาจิตตีย์ สัปปาณวรรคที่ 7 สิกขาบทที่ 61-70
31.สุทธิกปาจิตตีย์ สหธรรมิกวรรคที่ 8 สิกขาบทที่ 71-82
32.สุทธิกปาจิตตีย์ ราชวรรคที่ 9 สิกขาบทที่ 83-92, ปาฏิเทสนียะ 4
33.เสขิยะ สารูป 26 โภชนปฏิสังยุต 30
34.เสขิยะ ธรรมเทสนาปฏิสังยุต 16 ปกิณณกะ 3 ทุกกฏาบัติในขันธกะ จีวรปฏิสัง
35.ยานาทิกถา (เรื่องยานเป็นต้น)
36.มัณฑนาทิกถา ปัตตปฏิสังยุตตกถา
37.เสนาสนปฏิสังยุตตกถา
38.เสนาสนปฏิสังยุตตกถาต่อ จบ
39.มังสกถา ดิรัจฉานวิชา สัทธาไทย
40.การทำพระปริตร กูลทูสกะ 8 บาปสมาจาร
41.อนาจารกถา ปริกขารกถา
42.อนามาส อจิตตกบัญญัติ
43.อจิตตกบัญญัติต่อ
44.วิญญัติ เมณฑกบัญญัติ โคปกทาน ปริโภคกถา
45.วัตตกถา ขันธวัตร อาคันตุกวัตร วัจจกุฎีวัตร
46.วัตตกถา ขันธวัตร อุปัชฌายวัตร อันเตวาสิกวัตร
47.ทุกกฏาบัติ โดยที่มา 2 อย่าง บาลีทุกกฏ 5 อย่าง โดยชื่อต่าง ๆ 10 อย่าง
48.กาลิกปัพพะ ยาวชีวิก ยาวกาลิก ยามกาลิก
49.กาลิกปัพพะ สัตตาหกาลิก กาลิกระคนกัน
50.กัปปิยภูมิกถา กัปปิยกุฎี อันโตวุฏฐะ อันโตปักกะ สามปักกะ มหาปเทส
51.พินทุ อธิษฐาน-วิกัปจีวร
52.อธิษฐาน-วิกัปบาตร การขาดอธิษฐานมีองค์ 9 วิสาสะมีองค์ 5
53.การรับประเคน อัพโพหาริก
54.อาปัตติเทสนา-การแสดงอาบัติ ฯ
55.อุโปสถกถา อุโบสถ 9 ปัตตกัลลํง 4
56.วัสสูปนายิกา-การเข้าพรรษา ปวารณา 9
57.สีมากถา อธิกรณสมถะ 7 คารวะ อคารวะ 6 อานิสงส์แห่งการกวาด 5
58.วินยกถา ราคาบาทหนี่งในอทินนาทานสิกขาบทโดยมติต่าง ๆ นีลกหาปณะ มาตราต่าง ๆ

ฟังธรรมเพิ่มเติม..

★If any producer, label, artist or photographer has an issue with any of the music or video uploads please contact us and we will remove your work immediately. Thank you!
★หากโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงศิลปินหรือช่างภาพคนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดเพลงหรือวิดีโอโปรดติดต่อเราและเราจะลบงานของคุณทันที ขอขอบคุณ!
🔺This video is purely fan-made, if you [owners] want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it..
🔺วิดีโอนี้ทำโดยแฟนตัวจริงหากคุณ ต้องการลบวิดีโอนี้ [เจ้าของ] โปรดติดต่อเราโดยตรงก่อนที่จะทำอะไร เราจะลบออกด้วยความเคารพ..
🚫If you have any problem with copyright issues, or question please do not report me, take your time to contact us via mail, and we will response within 48h
🚫หากคุณมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์หรือคำถามโปรดอย่ารายงานฉันใช้เวลาของคุณเพื่อติดต่อเราทางไปรษณีย์และเราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง
💌 phairoj.pahimmapan@gmail.com 💌
——————————————————
»Thank you for watching! Have a nice day!
»ขอบคุณที่รับชมและฟัง! ขอให้มีความสุขในวันนี้!
For copyright issues, please contact us or leave us a personal message. We will remove your material immediately. PLEASE do not choose a Youtube strike.
สำหรับปัญหาลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเราหรือฝากข้อความส่วนตัวถึงเรา เราจะลบเนื้อหาของคุณทันที โปรดอย่าเลือกการประท้วง Youtube
#ชีวิตไม่ถึงร้อย ทุกข์ไม่น้อยกว่าพัน.

คุณดู โหลด เพลง เพื่อ ชีวิต 3 ช่า เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ โหลด เพลง เพื่อ ชีวิต 3 ช่า.

รตนัตตยบัพพะ,โพชฌงค์,อธิกร,เข้าพรรษา,ถุลลัจจยาบัติ,บัญญัติ,ชื่ออาบัต,ขาดอธิษฐาน,กหาปณะ,เสขิยะ,พินทุ,ยาวชีวิก,วิญญัติ,อุโบสถ,วัสสูปนายิกา,นิททานุเทส,นิสสัคคิยปาจิตตีย์,ดิรัจฉานวิชา,วิสาสะ,อธิษฐาน,ปุพพสิกขา,ยามกาลิก,พระอมราภิรักขิตเถระ,พุทธคุณ,พระไตรปิฎก,ปวารณา,สติปัฏฐาน,ปาจิตตีย์,สมาธิ,ธรรมะ,สัตตปัพพปุพพสิกขา,ปาราชิก,อนามาส,การรับประเคน,กาลิก,สีมา,พระพุทธคุณ,สัตตาหกาลิก,สังฆาทิเสส,พระรัตนตรัย,ปุพพสิกขาวรรณนา,อาบัต,สิกขาบท,ยาวกาลิก,อนาจาร,กาลิกปัพพะ,แสดงอาบัติ,พระพุทธเจ้า,นิพพาน,วิกัป,นิวรณ์.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ โหลด เพลง เพื่อ ชีวิต 3 ช่า.ขอแสดงความนับถือ.

ใส่ความเห็น