คุณกำลังค้นหา สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

(ท้องถิ่น : #นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ – สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท

ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2562
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒535
5. ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบำบัดน้ำเสีย การจำกัดขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง
การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
6. ความรู้เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น
ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบ
ต่อชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมการเกิดโรค
และการแพร่กระจาย การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุรำคาญอื่นๆ ควบคุมการดำเนินงาน
ของสถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
สุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสุขาภิบาล เพื่อนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่
1.4 พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
รักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการแก้ไข ฟ้นนฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนามาตรการและปรับปรุงวิธีการดำเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
1.6 จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม ทำลายแหล่งแพร่เชื้อและพาหะนำโรค
อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครอง
โรคและภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
….

คุณดู สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถรับชมวิดีโอคาราโอเกะที่ดีที่สุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ.

สอบ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ,สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัย,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สุขาภิบาล,สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล,วิทยาศาสตร์สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมศาสตร์,เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ.

 สุขาภิบาล 5 คาราโอเกะ - Popasia

ขอแสดงความนับถือ.

ใส่ความเห็น