ครม.เห็นชอบแก้ไข กม. อนุญาตหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ผับ เพื่อ ชีวิต ขอนแก่น หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

ครม.เห็นชอบแก้ไข กม. อนุญาตหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ – ผับ เพื่อ ชีวิต ขอนแก่น.นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก โดยมีที่มาคือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ว่า

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 กำหนดให้หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกมีความผิดอาญานั้น เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินจำเป็น ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (17 พ.ย.2563) ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ มาตรา 305 คือ

1)กำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ มีความผิดและต้องรับโทษ เพื่อคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ให้เกิดความสมดุลกัน

2)เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิง และกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1)แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 ให้หญิงที่มีอายุครรภ์ “ไม่เกิน 12 สัปดาห์” สามารถทำแท้งได้ จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งครรภ์ทำแท้งโดยเด็ดขาด ซึ่งการกำหนดอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำแท้ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ทำแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิต นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขลดอัตราโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทำแท้งต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษสูงอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

“มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จากเดิมที่กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับมาตรา 305 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“มาตรา 305 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือ มาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด (1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือจิตใจของหญิงนั้น (2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง (3) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”

ทั้งนี้ในลำดับต่อไป จะส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ 1 ปี หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ มาตรา 301 จะไม่มีผลบังคับใช้โดยปริยาย เพราะกฎหมายจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและชีวิตของทารกในครรภ์อย่างมีดุลยภาพ อีกทั้งสร้างความมั่นใจต่อบุคคลากรการทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรค์โดยสมัครใจ

ลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการไปหาหมอเถื่อนเพื่อทำแท้ง ซึ่งผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และในส่วนที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงที่จะคลอดออกมาแล้วพิการแต่กำเนิด จะช่วยลดภาวะตึงเครียดให้กับครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรที่มีสภาพพิการได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
————————-
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 18 พฤศจิกายน 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com :
facebook :
Twitter :
Official LINE : @ruenglao
YouTube : .

คุณดู ผับ เพื่อ ชีวิต ขอนแก่น เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ผับ เพื่อ ชีวิต ขอนแก่น.

เรื่องเล่าเช้านี้,กรุงเทพ,เอกราช,ข่าวเด่น,ย้อนหลัง,ดูรายการย้อนหลัง,รายการทีวี,ทีวีย้อนหลัง,ข่าว,ข่าววันนี้,ข่าว3,นักข่าว,ช่อง3,เรื่องเล่า,morning-news,เว็บไซต์,ข่าวเด่นวันนี้,คลิป,รายการย้อนหลัง,bectero,แฟนข่าว,คลิปข่าว,ข่าวด่วน,2563,เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์,ข่าวช่อง3,เรื่องเล่าเช้านี้สด,ไบรท์,ไก่ ภาษิต,ch3thailand,ไบรท์ พิชญทัฬห์,ครม,แก้ไขกม.,ทำแท้ง,3เดือน,12 สัปดาห์,ครม.ไฟเขียว,ตั้งครรภ์,อายุครรภ์ 12 สัปดาห์.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผับ เพื่อ ชีวิต ขอนแก่น.ขอแสดงความนับถือ.

27 thoughts on “ครม.เห็นชอบแก้ไข กม. อนุญาตหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ – เพื่อชีวิต

 1. sa samnak says:

  ผู้ใหญ่ เย.. กัน แล้วพอท้อง ก็จะโทษเด็กในท้องไม่ได้นะคะ
  ทุกอย่างมีเหตุ และ ผล
  แล้วไปฆ่าเขา เด็กแต่ละคน ไม่ได้มาเกิดบนโลกได้ง่าย กว่าชดกรรมเมือชาติที่แล้วหมด แล้วมาเกิดใหม่ ดันโดนฆ่าอีก มันยุติธรรมสำรับเขาใหม

 2. O:C 12 says:

  เด็กเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนที่เลือกให้เขาเกิดมานั้นคือพ่อแม่ หากยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งมีเลย เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายและปัญหาตามมาอีกมากมาย ทำแท้งมันผิดแต่ให้เด็กคนนึงเกิดมาแล้วมีชีวิตที่บัดซบผิดยิ่งกว่า

 3. wa wa says:

  เมืองนอกบ้านเขาทำแท่งไม่ผิดกฎหมาย แต่การทำแท่งน้อยกว่าไทย
  และที่สำคัญเขามีการเปิดใจยอมรับให้ความรู้เกี่ยวกับsexมากกว่าบ้านเราเลยท้องน้อยมาก

 4. personal opinion i'm not thaiถ้าพิมพ์ผิดอย่าว่ากัน says:

  สงสารเด็ก ถ้า6สัปดาก็มีหัวใจเตั้นละน่ะ12นี้สร้างอวัยะวะแทบครบละ แก้ไขที่ต้นเหตดีกว่าคุมกำเนิดตั้งแต่ต้น อย่าไปลงที่เด็กเลย

 5. Jaipetch Naja says:

  ผู้หญิงร่านก็มี ผู้ชายร่านก็มี แต่เวลามีอะไรก็ป้องกันบ้างนะ ไม่ใช่จะมีอะไรไปทั่ว พอท้องแล้วมาโวยวายร้องไห้

 6. JUTAWAN JABJINDA says:

  เราอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิด มันขัดกับหลักพระพุทธศาสนา ในกรณีเด็กเกิดมาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แค่เอาเถอะต่อให้คุณจะร่างว่ามันผิดหรือไม่ผิด แต่อย่าลืมนะว่ากฎแห่งกรรมทำงานทุกวินาที ของแบบนี้ขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกค่ะ!

 7. Nu Zilla says:

  ทำแท้งมันบาป นะคุณ รบ นี้ ทำเป็นแต่เรื่องแย่ๆ
  กม นี้มีประโยชน์อะไร? ในเมื่อก่อนจะถึงขั้นท้อง มันมีหลายอย่างที่ทำได้แต่ไม่ทำเช่น ใช้ถุงยาง หรือกินยาคุม
  คนไม่รับผิดชอบ มี กม นี้ มันก็ไม่ทำให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นมาหรอก แถมต่อไปไม่ใส่ถุงยางกัน HIV กับโรคอื่น กลับมาระบาดอีก

 8. พวน ประชุมวงค์ says:

  เด็กอยากจะเกิดแต่คุณกลับฆ่าเขา หากคุณกำลังจะโดนคนอื่นฆ่าโดยไม่มีทางสู้
  คุณจะร้องขอให้มีชีวิตต่อไหม อย่าแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ กฏหมายชั่วๆออกมาให้ฆ่าคน

 9. Pop Zaa says:

  ผู้หญิง ผู้ชายควรป้องกันดีที่สุด ยาคุมมีขาย ถุงยางมีขาย สงสารเด็กในทัองเขามีชีวิตตั้งแต่อายุครรรภ์ 1เดือนแล้ว ทำไมจะฆ่าพวกเขา ศาสนาพุทธ สอนอย่างไร เวรกรรมมีจริง ทำแท้งคือเท่ากับฆ่าคน สัตว์ต่างๆยังรักลูกมัน มันไม่เคยคิดฆ่าลูกในท้องมัน แล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐทำไมเป็นเช่นนี้

 10. pranom pakkhamma says:

  การทำแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทำไหมไม่ออกกฎไหม่ละว่า คุมกำเนิด และ ทำหมั่นฟรีทั่วประเทศ ทั้งหญิงและชาย ไม่จำกัดอายุ

 11. Sogp Vivo says:

  มันก็ดีเหมือนกันนะบางคนยังเด็กอยู่ยังไม่พร้อมหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่โดนขืนใจถ้าคุณแม่ไม่พร้อมเด็กที่ออกมาก็น่าจะลำบากมากมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะ

 12. เที่ยวกิน ทําอาหารกับคนไตย says:

  กฏหมายนี้ จะทำให้วัยรุ่นไม่ค่อยป้องกัน เพราะผู้หญิงทำแท้งได้ วัยรุ่นจะคิดว่าไม่ต้องป้องกันหรอกถ้าท้องก็ทำแท้งเอา ปกติก็ไม่ค่อยป้องกันอยู่แล้ว ถ้าทำแท้งได้ ไม่ต้องพูดถึง

ใส่ความเห็น